Univerzitní licence ESRI ArcGIS

Masarykova univerzita každoročně zakupuje roční (1.8. - 31.7.) licenci ESRI Education Institutional Large International Agreement. Její využívání je omezeno pro účely výuky, vývoje, výzkumu, další tvůrčí činnosti a vzdělávání studentů a pedagogů a pro administrativní potřeby.

Instalační soubory Licenční podmínky

Desktopové aplikace

V rámci univerzitní licence jsou dostupné dva základní desktopové produkty, oba v licenční úrovni "Advanced":

 • ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcScene, ArcCatalog...)
 • ArcGIS Pro

Ke každému z nich jsou k dispozici nadstavby, které je třeba přímo v aplikaci zapnout, případně si je nad rámec základního balíčku doinstalovat (např. Data Interoperability) .

  • 3D Analyst
  • Aviation Airports
  • Aviation Charting
  • Bathymetry
  • Bussiness Analyst
  • Data Interoperability
  • Data Reviewer
  • Defense Mapping
  • Geostatistical Analyst
  • Image Analyst (pouze Pro)
  • Locate XT
  • Location Referencing
  • Maritime
  • Network Analyst
  • Production Mapping
  • Publisher
  • Schematics (pouze Desktop)
  • Spatial Analyst
  • Tracking Analyst (pouze Desktop)
  • Workflow Manager

Licencování:

Každý produkt se licencuje jiným způsobem a záleží také na roli uživatele (student či zaměstnanec). 

ArcGIS Desktop
student

Roční licence. Licenční číslo je dostupné v INETu v sekci Software.

ArcGIS Desktop
zaměstnanec

Roční licence nebo plovoucí licence (tzn. půjčování z licenčních serverů ÚVT).

Roční studentská licence (single use) k ArcGIS Desktop a její pravidelná obnova může být poměrně složitá. Celý proces je kompletně popsán v návodech pro studenty (První instalace a autorizace, Obnova). Podrobně je popsána i autorizace ArcGIS Pro, ta je však na rozdíl od Desktopu velmi jednoduchá (Instalace a autorizace ArcGIS Pro).

Plovoucí licence (concurrent use) pro zaměstnance jsou přidělovány z licenčních serverů ÚVT. Jejich URL adresy jsou uvedeny v návodech (Instalace a autorizace ArcGIS Desktop, Instalace a autorizace ArcGIS Pro).
Roční licence (single use) jsou obdobou studentských ročních licencí. To znamená, že lze ArcGIS používat celý rok v režimu offline, ale každý rok musíte licenční číslo obnovit. Více informací v návodu na reautorizaci.

Přidělenou licenci k ArcGIS Pro (vázanou na UČO) si můžete jednoduše ověřit v ISu ve Skupinách osob. Pokud v seznamu najdete skupinu ArcGIS_studenti nebo ArcGIS_zamestnanci, licenci máte k dispozici. V aplikaci se pak stačí přihlásit přes Jednotné přihlášení MUNI. V opačném případě kontaktuje správce univerzitní licence ArcGIS.

Informace pro vyučující:
Licenci k ArcGIS Pro je možné v případě studentů přidělovat hromadně pro celý studijní program, obor, předmět nebo seminární skupinu. V případě zaměstnanců lze přidělovat například pro dané pracoviště nebo pro vyučující daného předmětu, seminární skupiny aj. Správcům univerzitní licence stačí dodat kód oboru/předmětu/pracoviště, přičemž aplikace Skupiny osob sama vytvoří seznam UČO, kterým má být licence přidělena. Tyto seznamy jsou přepočítávány každý den, takže dokážou pružně reagovat na změny. To se hodí například na přelomu měsíců nebo semestrů, kdy se je třeba aktivovat licenci většímu množství nových osob.  

Prémiové služby a kredity:

ArcGIS Pro umožňuje využít tzv. prémiové služby. Na první pohled běžný geoprocessingový nástroj se na pozadí připojí k univerzitnímu ArcGIS Online (vyžaduje přihlášení v ArcGIS Pro), odkud je čerpá. Poskytnutí těchto prémiových služeb je ale za úplatu ve formě kreditů. Každý uživatel z MU má přidělený výchozí počet kreditů na licenční rok. 

Aktuální počet kreditů si můžete zobrazit ve svém profilu ArcGIS Online.

Seznam geoprocessingových nástrojů, které konzumují kredity (včetně jednotkových cen) naleznete na webu ESRI.


Webový GIS –
ArcGIS Online a Portal for ArcGIS

Oba produkty jsou součástí tzv. webového GISu. Jednoduše řečeno se jedná o mapové stavebnice, ve kterých je možné ukládat data, sdílet je, vytvářet nad nimi mapy a mapové aplikace a ty poté publikovat. Samozřejmostí je řízení oprávnění dle definovaných uživatelských typů, rolí a dle příslušnosti ke skupině. Právě skupiny jsou klíčové vzhledem ke sdílení obsahu uvnitř portálu. Přihlášení do obou systémů probíhá přes Jednotné přihlášení MU.  

Klíčové rozdíly:

ArcGIS Online je cloudová služba situovaná v Americe. Licencována je primárně pro akademické použití. Aktualizace probíhají ve standardní periodě definované životním cyklem. Obsahuje více funkcionalit než univerzitní Portal for ArcGIS.

Oproti tomu Portal for ArcGIS je nainstalován na strojích Ústavu výpočetní techniky, tzn. využívá univerzitní infrastrukturu. Licencován je pod administrativní licencí s omezeným počtem uživatelů oprávněných k editaci. Umožňuje přímé sdílení dat z Enterprise geodatabáze (například univerzitních pasportních dat, která jsou v ní ukládána).

Licencování a oprávnění:

Každý produkt se licencuje jiným způsobem a záleží také na roli uživatele (student či zaměstnanec).

Do ArcGIS Online jsou ihned přidělovány licence s editačním oprávněním (tzv. GIS Professional). Do Portal for ArcGIS jsou přidělovány jen licence pro čtení (tzv. Viewer). Editační práva jsou udělena na vyžádání.

ArcGIS Online
zaměstnanec

Licence po dobu trvání pracovního poměru, přidělena k UČO. Ověřit lze příslušností ke skupině ArcGIS_zamestnanci.

Portal for ArcGIS
student

Licence po celou dobu studia, přidělena k UČO automaticky po prvním přihlášení. 

Portal for ArcGIS
zaměstnanec

Licence po dobu trvání pracovního poměru, přidělena k UČO automaticky po prvním přihlášení. 

Každému uživateli je také nastavena role. Pro interní účely mají studenti a zaměstnanci vlastní role, konkrétně _STUDENT, _UCITEL, které jsou totožně s předdefinovanou rolí Publisher. Ta má druhé nejvyšší oprávnění, hned za Administrátorem.

Prémiové služby a kredity:

ArcGIS Online umožňuje také využít tzv. prémiové služby (prémiové analýzy). Poskytnutí těchto prémiových služeb je ale za úplatu ve formě kreditů. Každý uživatel z MU má přidělený výchozí počet kreditů na licenční rok. 

Aktuální počet kreditů si můžete zobrazit ve svém profilu ArcGIS Online.

Více informací naleznete v článku k ArcGIS Online.


Ostatní aplikace z portfolia ArcGIS

Univerzitní licence ESRI obsahuje mnohem širší portfolio, než jsou uvedené aplikace výše. Rozdělit je lze do pěti kategorií s více než jedním zástupcem. Výčet není úplný, kompletní portfolio naleznete na produktových stránkách ESRI.

Mobilní aplikace

ArcGIS FieldMaps

 • Terénní aplikace pro mobilní sběr a editaci dat, vyhledávání prostředků a informací a hlášení jejich polohy v reálném čase.
 • Umožňuje tedy vytváření mapy pro terénní práci, její využití při sběru dat v terénu, vyhledávání umístění a sledování polohy.
 • Kombinuje dohromady původní aplikace ArcGIS Collector, Explorer a Tracker s výhledem integrace ArcGIS Workforce a Navigator.
 • Pracovat lze v režimu online i offline, data jsou synchronizována do ArcGIS Online.

ArcGIS Survey123

 • Formulářová aplikace pro tvorbu, sdílení a analýzu dotazníkových šetření.
 • Dotazník lze obohatit o mapovou komponentu, tzn. lze sbírat přesně lokalizovaná data. Společně s GPS je ideální pro lokalizovaný terénní výzkum.

ArcGIS QuickCapture

 • Aplikace pro rychlý sběr dat pomocí přednastavených událostí. Ty jsou na hlavní stránce reprezentovány dlaždicemi. Uživatel si tedy jednoduše vybere událost, automaticky se k ní uloží aktuální poloha telefonu, může přidat fotku apod.

 

Webové aplikace

ArcGIS Insights

 • Analytický nástroj pro vizualizaci map společně s grafy a tabulkami. 
 • Základním procesem je propojování dat z různých zdrojů a jejich následná analýza. 
 • Je součástí ArcGIS Online, kam ukládá i data a vizualizace, takže jejich sdílení je velmi jednoduché.

ArcGIS Dashboards

 • Aplikace přehledně zobrazující mapy s doprovodnými daty, tabulkami a grafy na jedné obrazovce.
 • Slouží tedy jako přehledová aplikace nad daty, např. pro dispečink, obrazovky u vstupů do budov apod. 
 • Velmi dobře integruje i průběžně se měnící data.
 • Je součástí ArcGIS Online.

ArcGIS StoryMaps (Mapy s příběhem)

ArcGIS Notebooks

 • Nástroj pro vytváření, sdílení a spouštění programů a skriptů v jazyce Python.
 • Podporuje skriptování pomocí knihovny arcpyArcGIS API for Python.
 • Je součástí ArcGIS Online.

ArcGIS Living Atlas

 • Sbírka ověřených dat a mapových aplikací od uživatelů z celého světa. 
 • Dostupná veřejně nebo prostřednictvím ArcGIS Online.

 

Serverové produkty

ArcGIS Server

 • Serverová komponenta zpřístupňující nejen prostorová data prostřednictvím internetu.
 • Data mohou být sdílena do skupin, organizace i veřejně. Typickým klientem pro zobrazení bývá ArcGIS Online, nicméně data jsou dostupná i skrze REST a SOAP. Mapové služby pak i ve standardech WMS, WMTS apod.
 • Univerzita provozuje několik ArcGIS Serverů, které poskytují data pro provozní, výukové i vědecké účely. 
 • Pokud byste chtěli data prostřednictvím ArcGIS Serveru zpřístupnit, případně přidělit licenci a zaslat instalační soubor, neváhejte nás kontaktovat!

ArcGIS GeoEvent Server

 • Nadstavba ArcGIS Serveru pro import, zpracování a export průběžně se měnících dat (real-time dat).
 • Typickým vstupem jsou senzorová měření.
 • Univerzita má implementovaný GeoEvent Server uvnitř svého Portal for ArcGIS.
 • Licence a instalační soubory jsou poskytovány na vyžádání (viz kontaktní mail níže).

ArcGIS Image Server

 • Nadstavba ArcGIS Serveru pro práci s rastrovými daty. 
 • Díky prostředkům serveru, na kterém je instalovaný, umožňuje efektivní předzpracování dat, jejich dynamické zpracování, vytváření mozaiky, snadnou distribuci velkého množství dat apod.
 • Licence a instalační soubory jsou poskytovány na vyžádání (viz kontaktní mail níže).

Veřejně dostupné produkty

Geocoding and Search

 • Portfolio ArcGIS obsahuje také geokódovací službu, která umožňuje okamžité vyhledávání adres a hledání míst dle jejich názvu.
 • Výsledky hledání lze přímo vizualizovat v mapě nebo získat jen souřadnice x, y pro další zpracování.
 • Služba je volně dostupná zdarma, jen některé specifické akce jsou zpoplatněny (a licencovány přes ArcGIS Online). Více informací v dokumentaci ESRI.

Basemaps

 • ESRI publikuje prostřednictvím ArcGIS Online tzv. podkladové mapy, které lze v mapových aplikacích a desktopech použít. 
 • Univerzitní ArcGIS Online byl obohacen o další dostupné podkladové mapy z českého prostředí, např. o mapové služby ČÚZK, ČGS, Geoportálu INSPIRE apod.

Pro vývojáře

ArcGIS API for Javascript

 • Javascriptová knihovna umožňující vložení mapy do libovolných webových stránek.
 • Podporuje nejenom zobrazení map, ale také konfigurovatelné widgety, grafy, tabulky a spoustu dalšího.
 • Licence se přiděluje na vyžádání. 

ArcGIS API for Python

 • Python knihovna pro práci s prostorovými daty nejčastěji vypublikovanými v ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS.
 • Prostřednictvím skriptů lze jednoduše vytvářet mapy a mapové aplikace, provádět prostorové analýzy, vytvářet a publikovat data, automatizovat složité procesy apod. 
 • Součástí je také modul pro administraci portálu.
 • Licencování probíhá přes ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS. APi je dostupné společně s instalací ArcGIS Pro.

ArcPy

 • Python knihovna dostupná společně s desktopovými klienty. 
 • Slouží k automatizaci prostorových analýz, konverzi a správě dat a obecně k automatizaci tvorby map.
 • Verze dodávané k ArcMap a ArcGIS Pro jsou si velmi podobné, nicméně nejsou totožné. Vzhledem k budoucímu ukončení vývoje ArcMap je preferované arcpy dodávané s ArcGIS Pro (psané v Python verze 3.x).
 • Ověření licence probíhá oproti licenci ArcMap nebo ArcGIS Pro instalované v počítači.

ArcGIS AppStudio

 • Aplikace pro vývoj multiplatformních nativních aplikací pro platformy Android a iOS, ale také pro Mac, Linux a Windows.
 • Výhodou je jednotný kód pro všechny platformy.
 • Licencování probíhá přes ArcGIS Online. Build hotových aplikací je pak podmíněn speciální developerskou licencí, která je poskytována na vyžádání.

Kontakt

Mgr. Jan Tajovský

Správa univerzitní licence ArcGIS, Divize informačních systémů, ÚVT

telefon: 549 49 3333
e‑mail:

Mgr. Pavlína Kasprzaková

Administrativní kontakt, Divize IT Služeb, ÚVT

telefon: 549 49 6798
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info